மைதானவெளியில் நீண்டுபறந்த செம்போந்து

மைதானவெளியில் நீண்டுபறந்த செம்போந்து உள்காட்சியில் இறங்கி வந்தமர்ந்தது
ஒரு கிளையசைவு போலும் இல்லாத அம்சகணம் பிரசன்னம்
நிச்சலனத்தின் உள்காட்சியை வெளியில் விட்டேன்
பத்துப்பதினைந்து பறவைகள்
சீர்வரிசை குலையாமல்
திறந்து வெளியேறி
நீந்துகின்றன தேவ ஸ்வரூபத்தில்
வெளிகாட்சியெல்லாம் உள்காட்சியாய் உருமாற
உள்காட்சியெல்லாம் வெளிக்காட்சியாய் நீந்துமோயென்
மாயக்கோபாலா !
உள்மலச் சூடன்றோ உன்
வெளிவழிப் பயணம்?

No comments:

Post a Comment

அரசுப்பள்ளி ஆசிரியர்களின் குழந்தைகள் அரசுப்பள்ளியில் பயிலவேண்டும்

அரசுப்பள்ளி ஆசிரியர்களின் குழந்தைகள் அரசுப்பள்ளியில் பயிலவேண்டும் இல்லையெனில் தமிழ் நாட்டில் அரசுப்பள்ளிகளை காப்பாற்றவே இயலாது. உங்கள்...